Modele de cereri in judecata

d) Reprezentarea legală temporară este reglementată de art. 44 C. proc. civ. şi intervenir în ipoteza în Care persoana Fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu nu sont reprezentant Legal, iar, situaţia fiind urgentă, instanţa, la cererea părţii interesate, va putea Numi un conservateur Special pana la numirea reprezentantului Juridique. De asemenea, instanţa poate Numi un conservateur Special în cazul conflictului de interese între reprezentat şi reprezentant sau Când o persoană Juridică nu sont reprezentant Legal. Alăturat prezentei depunem împuternicirea avocaţială în original şi copia chitanţei de plată a onorariului de avocat/Alt document de reprezentare (Dacă este cazul). în CEEA CE priveşte persoana Juridică, capacitatea este guvernată de principiul specialităţii capacităţii de folosinţă, potrivit art. 34 DIN Decretul Nr. 31/1954, CEEA CE înseamnă că persoana Juridică nu poate avea decat ACELE drepturi şi nu-şi poate Asuma decat ACELE obligaţii Care corespund obiectului EI de activitate, potrivit Legii, actului de înfiinţare sau statutului. Este important ca, la formularea cererii de chemare în judecată, să se verifice Dacă persoana Juridică are capacitate de folosinţă, ca urmare a dobândirii personalităţii Juridice prin înregistrare, autorizare sau alte forme prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii Juridice.

Indicarea temeiului de drept nu leagă instanţa, care va putea Califica acţiane în funcţie de descrierea situaţiei de fapt şi a obiectului acţiunii. Sancţienne pentru formularea unor acte procedurale de o persoană fără capacitate este nulitatea, iar cererea de chemare în judecată formulată în asemenea condiţii va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană lipsită de capacitate de folosinţă. Pentru ca prin Hotărârea pe care o veți pronunţa să dispuneţi: 8,2. Dacă dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la Cerere, atâtea copii câţi pârâţi sunt, mai mult, câte o copie de pe fiecare înscris pentru instanţă, iar copiile înscrisurilor vor fi Certificate de reclamanţi că sunt la fel cu originalul, conforme art. 112 PCT. 5 paragraful 2 C. proc. civ.. domiciliat în _, pentru ca Hotărârea ce o veți pronunţa să-i fie opozabilă acestuia. [8] Timbrajul. Cererea se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale. Reclamantul va propune administrarea Acelor Mijloace de probaţiune admise de lege, utile şi pertinente cauzei, în funcţie de Natura şi obiectul procédurului manipulation judecăţii.

Astfel, Într-un proces de divorţ se pot folosi înscrisuri şi martori, dar nu se poate folosi interogatoriul pentru dovedirea motivelor de divorţ (art. 612 PCT. 6 C. proc. civ.). Potrivit dispoziţiilor art. 1191 C. civ., nu se poate face dovada cu martori Când valoarea obiectului actului depăşeşte Suma de 250 lei şi, de asemenea, nu se poate visage dovada cu martori în contra sau peste cuprinsul actului scris, indiferent de valoarea raportului juridic.


mid_admin